Make your own free website on Tripod.com
Header image  

KASETSART UNIVERSITY,
THAILAND


 
 
    home
 
Ocupational Health&Safety Law : กฎหมายความปลอดภัย

รวมกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

Next Page>>

OH&S KNOWLEDGE : ความรู้ด้านความปลอดภัย

ข้อมูล และบทความวิชาการในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร , ไฟฟ้า , สารเคมี , ระบบระบายอากาศ เป็นต้น


CASE STUDY : กรณีศึกษา

ข้อมูลการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุ

Next Page>>

GENERAL INFORMATION

ข้อมูลทั่วๆไป ที่น่าสนใจ เช่น ชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย , กิจกรรมหรือเทคนิคในการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น

   
   

โครงการวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ ,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์