Make your own free website on Tripod.com
ลำดับ รายการกฎหมาย วันที่ออกกฎหมาย
1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน 16 เมษายน 2515
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 16 เมษายน 2515
3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง 16 เมษายน 2515
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 23 กรกฎาคม 2519
5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สารเคมี) 30 พฤษภาคม 2520
6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 8 มีนาคม 2522
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (ประดาน้ำ) 17 มีนาคม 2523
8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว 29 มกราคม 2524
9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน 30 มิถุนายน 2525
10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง 10 กันยายน 2528
11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 17 เมษายน 2530
12 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม 21 ธันวาคม 2531
13 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่อับอากาศ 8 สิงหาคม 2533
14 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 22 สิงหาคม 2534
15 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และการพังทลาย 18 ตุลาคม 2534
16 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ 21 ตุลาคม 2534
17 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งที่ที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย 13 สิงหาคม 2546
18 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง 21 พฤศจิกายน 2534
19 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดกิจกรรมที่มิให้ใช้บังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในข้อ 3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 16 มีนาคม 2515
20 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 8 พฤษภาคม 2522
21 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 29 มีนาคม 2535
22 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 4 พฤษภาคม 2543
23 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 1 พฤศจิกายน 2526
24 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 5 มีนาคม 2527
25 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 26 สิงหาคม 2528
26 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 26 สิงหาคม 2528
27 กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 21 กรกฎาคม 2530
28 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 14 กุมภาพันธ์ 2535
29 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 31 พฤษภาคม 2537
30 กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 22 สิงหาคม 2537
31 กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 22 สิงหาคม 2537
32 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 27 มกราคม 2538
33 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 29 กันยายน 2540
34 กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 29 กันยายน 2540
35 กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 5 พฤศจิกายน 2540
36 กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 3 สิงหาคม 2541
37 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 28 กรกฎาคม 2543
38 กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 23 กรกฎาคม 2544
39 กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
40 กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 1 สิงหาคม 2544
41 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนท้องที่อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545 15 กรกฎาคม 2545
42 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 7 เมษายน 2542
43 กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2548
44 กฎกระทรวง (พ.ศ.2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 7 สิงหาคม 2496
45 กฎกระทรวง ฉบับ 2 (พ.ศ.2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 21 ธันวาคม 2496
46 กฎกระทรวง ฉบับ 3 (พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 8 มกราคม 2498
47 กฎกระทรวง ฉบับ 4 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ึ7 ธันวาคม 2505
48 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 19 พฤศจิกายน 2542
49 กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2474 (ฉบับที่ 1) 16 ธันวาคม 2474
50 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 1 30 มิถุนายน 2538
51 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 2 30 มิถุนายน 2538
52 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 1 (ฉบับที่ 2) 13 พฤศจิกายน 2538
53 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 1 (ฉบับที่ 4) 3 พฤษภาคม 2542
54 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 2 (ฉบับที่ 2) 13 พฤศจิกายน 2538
55 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 25 กุมภาพันธ์ 2543
56 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2546
57 กฎกระทรวง ฉบับ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 5 มิถุนายน 2529
58 กฎกระทรวง ฉบับ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 5 มิถุนายน 2529
59 กฎกระทรวง ฉบับ 5 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 12 กรกฎาคม 2531
60 กฎกระทรวง ฉบับ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 12 กรกฎาคม 2535
61 กฎกระทรวง ฉบับ 7 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 9 พฤษภาคม 2536
62 กฎกระทรวง ฉบับ 8 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 2 กันยายน 2545
63 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย พ.ศ.2546 27 มีนาคม 2546
64 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 18 มกราคม 2522
65 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2529 13 ตุลาคม 2529
66 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538 1 ตุลาคม 2538
67 กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 27 มีนาคม 2546
68 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
69 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 9 ธันวาคม 2536
70 กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 13 กรกฎาคม 2548
71 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 29 ธันวาคม 2514
72 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 30 มกราคม 2544
73 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ การออกหนังสือรับรอง และบัตรประจำตัวพนักงานบรรจุก๊าซ 15 สิงหาคม 2529
74 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานของแผนผัง รูปแบบ ลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 19 มกราคม 2532
75 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง วิธีการต่อท่อและระบบท่อก๊าซนอกเหนือจากวิธีเชื่อมในสถานีบรรจุก๊าซ หรือลานบรรจุก๊าซ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซและยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก 15 สิงหาคม 2529
76 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและตรวจสอบกระป๋องก๊าซ 15 สิงหาคม 2539
77 ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดเครื่องวัดควัน ที่เป็นอันตราย หรือเสื่อมเสียอนามัยแก่ประชาชน และเครื่องวัดเสียง และระดับเสียงอันเป็นการเดือนร้อนรำคาญแก่ประชาชน ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำมาใช้ 26 เมษายน 2533
78 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ 11 สิงหาคม 2529
79 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบ และเสียงสัญญาณ 2 พฤษภาคม 2546
80 ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น และเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2)
81 กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 30 กันยายน 2548
82 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟ จากอาคารที่ประกอบกิจการ 8 มีนาคม 2548
83 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 14 กันยายน 2548